flytekitplugins.sqlalchemy.SQLAlchemyDefaultImages

class flytekitplugins.sqlalchemy.SQLAlchemyDefaultImages[source]

Default images for the sqlalchemy flytekit plugin.

Methods

classmethod default_image()
Return type:

str

classmethod find_image_for(python_version=None, flytekit_version=None)
Parameters:
  • python_version (PythonVersion | None)

  • flytekit_version (str | None)

Return type:

str

classmethod get_version_suffix()
Return type:

str