flytekitplugins.sqlalchemy.SQLAlchemyDefaultImages#

class flytekitplugins.sqlalchemy.SQLAlchemyDefaultImages[source]#

Default images for the sqlalchemy flytekit plugin.

Methods

classmethod default_image()#
Return type

str

classmethod find_image_for(python_version=None, flytekit_version=None)#
Parameters
  • python_version (Optional[flytekit.configuration.default_images.PythonVersion]) –

  • flytekit_version (Optional[str]) –

Return type

str

classmethod get_version_suffix()#
Return type

str